Vũ Nghịch Càn Khôn


Không đợi Sở Nam trả lời, một tên bên cạnh nam tử đó liền quát:


- Lão đại, cùng hắn dông dài như vậy làm gì, hắn phát hiện ra chúng ta thì đã sao? Chúng ta có mười sáu người, còn hắn chỉ có một mình, chỉ cần đoạt toàn bộ mọi thứ trên người của hắn, chúng ta có thể chạy đi thật xa, còn kẻ nào có thể ngăn cản được chúng ta?


- Cướp bóc?


Trên n