Truyện full
Truyện hot

Quan Trường

Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Quan Thần

Quan Thần

7.5/10
17619

Trạng thái: Full

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 2185
Sỹ Đồ Phong Lưu

Sỹ Đồ Phong Lưu

7.5/10
8078

Trạng thái: Full

Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 644
Quan Lộ Trầm Luân

Quan Lộ Trầm Luân

7.5/10
5972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trần Trọng

Thể loại: Quan Trường, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 585
Bộ Bộ Phong Cương

Bộ Bộ Phong Cương

7.5/10
1145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nam Nhàn

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 34
Quan Thương

Quan Thương

7.5/10
4843

Trạng thái: Full

Tác giả: Canh Tục

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 449
Quan Lộ Thương Đồ

Quan Lộ Thương Đồ

7.5/10
12620

Trạng thái: Full

Tác giả: Cảnh Tục

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1425
Quyền Lực Tuyệt Đối

Quyền Lực Tuyệt Đối

7.5/10
13319

Trạng thái: Full

Tác giả: Hãm Bính

Thể loại: Quan Trường, Trọng Sinh

Chương 878
Trùm Tài Nguyên

Trùm Tài Nguyên

7.5/10
10137

Trạng thái: Drop

Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1596
Người Cầm Quyền

Người Cầm Quyền

7.5/10
7099

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhất Tam Ngũ Thất Cửu

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 1334
Trọng Sinh Vi Quan

Trọng Sinh Vi Quan

7.5/10
6674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Túy Tử Mộng Sinh

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 646
Thượng Vị

Thượng Vị

7.5/10
1969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhất Tam Thất Cửu

Thể loại: Quan Trường, Đô Thị

Chương 100
Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

7.5/10
10162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự, Cổ Đại, Quan Trường, Lịch Sử

Chương 956
Quan Thần
7.5/10
17619

Tác giả: Hà Thường Tại

Thể loại: Quan Trường

Sỹ Đồ Phong Lưu
7.5/10
8078

Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Nhai

Thể loại: Quan Trường

Quan Lộ Trầm Luân
7.5/10
5972

Tác giả: Trần Trọng

Thể loại: Quan Trường

Bộ Bộ Phong Cương
7.5/10
1145

Tác giả: Nam Nhàn

Thể loại: Quan Trường

Quan Thương
7.5/10
4843

Tác giả: Canh Tục

Thể loại: Quan Trường

Quan Lộ Thương Đồ
7.5/10
12620

Tác giả: Cảnh Tục

Thể loại: Quan Trường

Quyền Lực Tuyệt Đối
7.5/10
13319

Tác giả: Hãm Bính

Thể loại: Quan Trường

Trùm Tài Nguyên
7.5/10
10137

Tác giả: Nguyệt Hạ Đích Cô Lang

Thể loại: Quan Trường

Người Cầm Quyền
7.5/10
7099

Tác giả: Nhất Tam Ngũ Thất Cửu

Thể loại: Quan Trường

Trọng Sinh Vi Quan
7.5/10
6674

Tác giả: Túy Tử Mộng Sinh

Thể loại: Quan Trường

Thượng Vị
7.5/10
1969

Tác giả: Nhất Tam Thất Cửu

Thể loại: Quan Trường

Quan Cư Nhất Phẩm
7.5/10
10162

Tác giả: Tam Giới Đại Sư

Thể loại: Quân Sự

Top Quan Trường

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...