Tên tác giả r - bạn phải tìm truyện có từ khoá dài hơn 3 ký tự