Tên tác giả fr - bạn phải tìm truyện có từ khoá dài hơn 3 ký tự