Hoành Tảo Hoang Vũ


- Ha ha ha!


Lại Tương Thành cười ha hả.


- Ngươi cho rằng Thượng Thiên thần đại nhân cả ngày rỗi rãnh không có

chuyện gì làm sao? Hơn nữa ngươi biết rõ toàn bộ Đại La Thần Quốc tổng

cộng có bao nhiêu vị Thượng Thiên thần đại nhân sao? Bảy cái! Mà ngươi

biết rõ Đại La Thần Quốc có bao nhiêu, Thượng C