Đức Phật Và Nàng: Hoa Sen Xanh


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Truyện kể về đế sư Bát Tư Ba, Trần Khánh Anh, Nhà xuất bản Tạng học Trung Quốc


2. Bàn về triều Nguyên, Lê Đông Phương, Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải


3. The Empire of the Steppes (Đế quốc trên thảo nguyên), René Grousset


4. 15 vị hoàng đế triều Nguyên, Chu Diệu Đình, Nhà in Trung Hoa


5. Lịch sử các thế hệ Sakya, Awanggonggasuonan, Nhà xuất bản Nhân dân Tây Tạng 


6. Tư liệu lịch sử về xã hội Tây Tạng – Trung Quốc, Nhà xuất bản Truyền thông Ngũ Châu


7. Lịch sử Tây Tạng trong tranh Thangka, Qiongna Nuobuwangdian, Nhà xuất bản Đại học sư phạm


8. Hình thái xã hội nông nô phong kiến Tây Tạng, Duojiecaidan (chủ biên), Nhà xuất bản Tạng học Trung Quốc 


9. The handbook of Tibetan Buddhist symbols (Sổ tay giải mã các biểu tượng của Phật giáo Tạng truyền), Robert Beer


10. Lịch sử về dân tộc Tạng, Nhà xuất bản Nhân dân Tây Tạng 


11. Mật Tông – văn hóa thần bí của Phật giáo Tạng truyền, Gazangjia, Nhà xuất bản Tạng học Trung Quốc 


12. Dân tộc Tây Tạng, Lý Đào, Giang Hồng Anh, Nhà xuất bản Truyền thông Ngũ Châu


13. Gia tộc quyền quý ở Tây Tạng, Cirenyangzong, Nhà xuất bản Tạng học Trung Quốc 


14. Phật sống chuyển thế trong Phật giáo Tạng truyền, Sái Chí Thuần, Hoàng Hạo


15. Potalaka: Cung Bố Đạt La, Lý Xuân Sinh (chủ biên), Nhà xuất bản Trùng Khánh  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận