Cô Vợ Đánh Tráo


Lâm Thanh Thanh vua nghe vây, ni6m vui hi€n l&n trân kho€ măt, 6m lăy cânh tay cua bă Lâm: “Me, me thât tât. Lă me di găp di Tâng sao?”

Nghe lăi năy, bă Lâm khE cui, nhe giong nâi: “Sao me câ thâ khâng bi&t con gâi me dang nghi gi, huâng h6 me ciing câm thây răng ngutăi dăn 6ng năy ciing khâng tâi. Chilă…

dăi phuong c6 ve nhu chi miân cuâng xem măt. C6l8năos…”

“Me, kh6ng dâu. Con dă thăm dă râi, Da Mac Thâm khâng c6 ban gâi, n&u khâng thi văi nhân phâm cua di Tâng lăm sao câ thâ d& cho anh ây dân xem măt dugc?”

“Noi vây ciing dung, chung ta phăi tin tuâng văo nhân phâm cua di Tâng con.”

Sau khi thu don moi thu’ xong xu6i, Lâm Thanh Thanh di xuâng lâu, vita nhin thây Tâng An, câ ây khă cuăi, “Chăo di Tâng, hâm nay sao di lai rânh r6i mă qua nhă choi vây?”

TOng An ânh măt roi văo nguăi Lâm Thanh Thanh.

H&m nay câ ây măc mât chiâc âo sg mi dât kim mău hâng nhat, cung vâi chi&c vây vâi tuyn mău hâng, mâi tc xoăn bung x6a tren vai mât câch quyân ri, câ ây câ y trang diâm nhe nhâng, khuân măt trăng ngân thâi hâng câ dan.

C6 gâi năy, dugc truâng bâi nhu Tâng An rât yâu thich.

Nhă ho Lâm ciing thuc gia dinh n6 n6p, b5 câ ây mă câng ty cân me lă bâc si bânh viân.

Gia cânh tât nhut vây, nhung mă Lâm Thanh Thanh lai khâng h& duge sung mă kiu.

Mt câ gâi hiâm c6 nhu vây, Tâng An câm thây nhât dinh phăi gidi thi€u vâi Da Mac Thâm.

“Di Tâng dân lăm gi, con khâng bi6t sao?” Vira n6i, Tâng An nhâch kho€ mâi nă nu cuăi.

Bă Lâm & bân nghe dugc ciing kh6ng khâi bât cuăi văi tiâng, hai mâ ting hâng cua Lâm Thanh Thanh nghe vây thi xâu hâ d&n mure khâng bi6t nân phân ung thă năo, dutng tai châ m$t hâi r6i mâi buc dân bân canh T6ng An. Chu d$ng ngâi xuâng bân canh bă, khoâc tay Tâng An, cân mâi dusi nhâ giong nsi: “Di Tâng, di chgc gheo Thanh Thanh.”

Nhin thây dâng ve ngugng ngung cua câ gâi, Tâng An khâng khâi gio tay vuât vuât câi mii c6 ây: “Con be năy, di Tâng dâu c6 choc gheo con. RS râng lă câ thâ nhin thâu tâm tu cua con mâi dung. Lât nifa con ciing di ra ngoăi ăn tâi di, sau d6 di tim co h$i goi Mac Thâm dân.”

Lâm Thanh Thanh ngugng ngung gât dâu: “Câm on di TÂng, di Tâng tât vâi con quâ, nhung mă Mac Thâm anh ây câ dân khâng?”

“Mac Thâm tinh ra câng tugng dâi nghe ăi di, chi câ diâu con nguăi n6 ngoăi lanh trong nâng, muân & bân canh n6 cân tân nhiâu tâm y mât chut. Vi vây di Tâng muân hâi con mt câu truâc, con c6 tu tin hay kh6ng?”

C6 tu tin kh6ng? Lâm Thanh Thanh sing s6t mât chit, mât hâi mâi nă nu cuăi: “N&u nhu con khâng hi€u sai thi di Tâng dang hâi con câ du tu tin dă lăm tan chây nui băng năy kh6ng?”

Tâng An gât dâu.

“Di T6ng dirng lo lâng, con khâng hâ6 chân ghet tinh câch cua anh ây, ngugc ai … con rât thich tinh câch năy. Anh ây giâng nhu mât nui băng, c6 nghia lă anh ây dâi văi nh&ng nguăi phu ni khâc mă ni ciing lă mât nui băng, chiu kh6ng phâi chi rieng minh con. Vi vây chi cân b6n canh anh ây khâng c6 ai khăâc, vây thi con vân câ co hâi, han nifa… con rât mong chă ngăy mă nui băng năy tan chây ”.

N6i xong, Lâm Thanh Thanh duăng nhu câng khâng chiu nâi nita, xâu h6 cui dâu xu6ng.


Tâng An li&c câ mât câi thât sâu, sau d6 ngâng dâu lân, băt găp ânh măt cua bă Lâm.

“Con ngoan, di Tâng bi&t lă di să kh6ng nhin sai nguăi, vây thi chung ta di thâi.”

Nhă hâng Duc Băo “Di hen n6 dung giă dân dây ăn com. Chung ta goi dâ ăn truc di.

ua tre Mac Thâm truc nay luân dung giă. N6 să tâi thâi.”

Nghe vây, Lâm Thanh Thanh câm di€n thoai lân xem thi, cân năm phut nita lă dân giă râi, thă lă c6 câm thuc don lân xem mât chut, cung Tâng An goi mât s6 mânăn nhe.

Khi dân giă, Da Mac Thâm thuc su xuât hiân trong nhă hâng.

Khi anh budc văo ctia, dâi măt den lây tim ki&m bâng dâng Tâng An trong dâm nguăi, khi nhin thây mât bâng nguăi ngâi bân canh bă, Da Mac Thâm ngay lâp turc nhiu măy kh6ng vui.

Di nh6 năy thât su rât phiân.

Goi di€n thoai cho anh vă nsi răng anh săp tră vâ T6 Thânh, ghe qua ăn bifa com chia tay.

Thât khâng ngă, lai săp x&p cho anh mât cu6c xem măt.

Ah.

Ciing khâng sao că, Da Mac Thâm să ăn bita năy nhu mât bita ăn chia tay.

“Mac Thâm!”

Pang miân man suy nghi thi T&ng An dă goi tân anh râi.

Da Mac Thâm c6 dâng nguăi cao to, thâng tăp, vita budc văo nhă hăng dă thu hut su chu y ca rât nhiâu nguăi, lic năy kKhi anh săi budc di vă phia cua Tâng An câng thu hut su chu y nhiâu hon.

Nhin thây nguăi dăn 6ng dep trai nhu thi€n thân kia câng ngăy câng tiân lai gân, nhip tim cua Lâm Thanh Thanh nhanh dân muc gân nhu nhăây ra khâi c6 hong, hai tay giâu & dudi băn dan chăt văo nhau.

Nguăi dăn 6ng năy … lă cua câ ăy.

Cho du bây giă kh6ng phăi, sau năy … r6i c6 mt ngăy ciing s& lă cua câ ây!

“Lai dây di, ngâi xuSng.” Tâng An cuăi hip măt k6o Da Mac Thâm qua, sau d6 ditng dây nâi: “Vân nân d& nguăi tre câc con n6i chuyân di.

Di di mua săm & gân dây truâc.”

Nghe vây, ânh măt thâm thuy cua Da Mac Thâm lanh lung roi trân khuân măt bă: “Bita com chia tay sao?”


Tren măt Tâng An I$ ra mât chut ngugng ngung, Lâm Thanh Thanh & bân canh nghe thây câng ngay lâp tic biât răng Da Mac Thâm lă bi T&ng An lira dân dây, nhung mă câ ây ciing lă & th& bât dăc di, cho nn ciing khâng xâu hâ.

“Câc con ăn thât ngon nhs. Nhât dinh phăi ngâi nura tiâng dâng h5 râi mâi v6. Di di truc dây.”

N6i xong Tâng An nhanh châng răi di.

Hăân Mc Tir buâi trua ciing kh6ng c6 câm giâc thăm ăn, chi ăn m6t chut lin di nghi ngoi râi, khi c6 ngu trua dây mâi phât hiân dă gân hai giă râi, c6 chut hoâng loan bât dây goi diân cho Lâm Thanh Thanh.

Khi Lâm Thanh Thanh nhân dugc cuâc goi, duăng nhu c6 chut băi râi.

“Shelly?”

“Xin chăo, c6 Lâm, thăi gian mă chung ta hen nhau săp tâi râi, nhung mă t6i vân chua nhân dugc dia chi tu c6, xin hâi…”

“6, xin I6i Shelly, tâi dang ăn tâi vâi mât nguăi ban & nhă hâng Bic Băo, quân guri tin nhân cho câ.”

“Nhă hăâng Duc Bâo sao?” Hăn M6c Tu dung dây buc tâi truâc cura s6, nhin nhă hâng Duc Bâo & phia bân duăng câch d6 khâng xa, khâng kh6i cong mâi n6i: “C6 Lâm dang & nhă hăng bân kia duăng dâi diân vâi câng ty chung t6i?

Lâm Thanh Thanh sing nguăi mât lic, sau d6 gât dâu, “Hinh nhu…

lă vây.”

“Vây câ chă mât lât, t6i qua d6 tim câ.”

Lâm Thanh Thanh nhin nguăi dân 6ng dep trai ngâi dâi diân, vira dinh ni khâng cân thi Hăn Mâc Tur & bân kia di€n thoai dă cup mây râi.

Nghe thây tiâng bip bip tir tren diân thoai truyân dân, Lâm Thanh Thanh châp măt.

C6 vita musn n6i lă minh khâng tien lăm, dgi lât ntta hen sau, nhung khâng ngă dâi phuong lai….

“C6 Lâm câ chuyân gi vây?”

Bang ngân ngo, Da Mac Thâm d6t nhi€n lanh lung hâi mât câu.

Lâm Thanh Thanh ngay lâp tuc dinh thân lai, cât di€n thoai văo tui xâch.

“Kh6ng c6 gi, khâng câ gi.”

Nâu câ ây n6i c6 chuyân hoăc nhin chăm chăm văo diân thoai mât lân nia, Da Mac Thâm câ l& să truc ti&p răi di.

Diâp Mac Thâm kh& nhuâng măy, nguăi phu ni năy … thât su lă mât ke deo bâm.

Nguăi dăn 6ng nhu anh dă dâi x lanh lung vâi c6 ây nhu vây râi, câ cân ngâi dây.

Diâp Mac Thâm dung dây, Lâm Thanh Thanh d$t nhi6n c6 chut hoâng hât lân tiâng: “Anh Da, anh di dâu vây?”

Da Mac Thâm buc chân khâng dirng lai, lanh giong nâi: “Nhă ve sinh.”

Tâng An khâng phâi bâo anh ngâi ntfa ti&ng sao? Anh phăi lăm hăi long bă ây.

Nhung ntia tiâng năy khâng gisi han anh ây nân lai & dâu, dung kh6ng?

Nhin thây Da Mac Thâm khâng răi di, mă di văo nhă vâ sinh, Lâm Thanh Thanh cuâi cung mâi thă nhe mât hai


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận